Laveo Shop privaatsuspoliitika

Käesolevas privaatsuspoliitikas sisalduv teave kehtib füüsilise isiku isikuandmete kohta, kuid mitte ettevõtete või muude juriidiliste isikute või asutuste andmete kohta. Teave kehtib ka kõigi kutse- ja kutsetegevusega tegelevate füüsiliste isikute (nt ettevõtte või organisatsiooni töötajate) isikuandmete kohta. Kui suhtlete meiega ärikliendiga seotud isikuna, registreerime ja kasutame ka teie isikuandmeid.

Oma tegevuse käigus kogume ja kasutame Teie isikuandmeid, et pakkuda Teile parimat teenust, nõu ja lahendusi ning täita Teiega sõlmitud lepinguid.

Kaitseme teie andmeid ja privaatsust kõigil kehtivate õigusaktidega ettenähtud viisidel.

Millistel eesmärkidel me teie isikuandmeid töötleme?
Pumbajaam töötleb kliendi isikuandmeid seoses lepingu täitmisega järgmistel eesmärkidel:

Kliendi isiku tuvastamine lepingu täitmise ja garanteerimise eesmärgil;

Suhtlemine kliendiga lepingu täitmise ja kindlustamise eesmärgil;

Klientide päringutele ja päringutele vastamine;

Arvete koostamine ja kliendile saatmine;

Kliendibaasi juhtimine ja analüüsimine kaupade ja teenuste kättesaadavuse, valiku, kvaliteedi jms parandamiseks ning klientidele parimate pakkumiste tegemiseks;

Juriidilise kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine;

Muu Pumbajaama õigustatud huvil põhinev töötlemine tingimusel, et Pumbajaama õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.

Milliseid isikuandmeid me töötleme?
Kui pöördute Pumbajaama poole teenuse saamiseks või kauba ostmiseks, peame töötlema teie kohta andmeid, mis hõlmavad ka isikuandmeid. Isikuandmed, mida me teie kohta töötleme, sõltuvad teie ja Pumbajaama vahelisest konkreetsest lepingulisest või lepingueelsest suhtest. Isikuandmed, mida me teie kohta töötleme, võivad sisaldada järgmisi andmeid:

ees- ja perekonnanimi;

sotsiaalkindlustuse number või sünniaeg;

Isikut tõendava dokumendi andmed;

Kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);

Muu lepinguga seotud teave (lepingu täitmise aeg, hind, makseandmed või muu lepingus märgitud teave).

Pumbajaamal on õigus kontrollida Teie poolt avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Teie kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest. Pumbajaam ei kogu teie kohta mitte mingil juhul andmeid mitteavalikest allikatest.

Isikuandmete edastamine

Teatud juhtudel võib Pumbajaam edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas. Pumbajaam võib teie isikuandmeid edastada:

Kui olete seda palunud;
Kui seadus seda nõuab;
Kui olete andnud eelneva nõusoleku;
Kui te ei täida oma kohustusi Pumbajaama ees, võime avaldada teie isikuandmeid reitinguagentuuridele ja -registritele;

Vajadusel IT-süsteemide arendamine, hooldamine ja järjepidevuse tagamine;

Pumbajaama koostööpartneritele, kellele andmete edastamine on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või tagamiseks, näiteks ehitusteatise ja geobaasiga tegelevatele koostööpartneritele;

Järelmaksulepingu sõlmimise taotluse esitamisel võib Pumbajaam edastada teie isikuandmed teie valitud järelmaksu pakkujatele, kellega soovite lepingut sõlmida ja kes on sel juhul teie isikuandmete vastutav töötleja. Teiega sõlmitud lepingu täitmise ja garantii tagamiseks.

Isikuandmete säilitamine

Pumbajaam säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab Teid tuvastada vaid seni, kuni see on isikuandmete kogumise eesmärgist tulenevalt mõistlikult vajalik või Pumbajaama õigustatud huvist tulenevalt põhjendatud, eeldusel, et Pumbajaam on õigustatud huvi ning rikub Pumbajaama õigusi ja vabadusi. andmesubjektid on tasakaalus.

Isikuandmete säilitamisel järgime järgmisi säilitustähtaegu:

Lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid säilitame nii kaua, kuni neid on vaja seoses lepingu täitmisega lepingu kehtivuse ajal, kuni garantiiaja lõpuni või kuni 3 aastat;

Raamatupidamisega seotud originaaldokumente säilitame 7 aastat;

Veebilehe kaudu tehtud päringutega kogutud andmeid säilitame 1 aasta;

Veebisaidi küpsiste kaudu saadud teavet säilitatakse 540 päeva.

Pärast säilitustähtaja saabumist hävitatakse paberkandjal säilitatud isikuandmed ja elektroonilised isikuandmed kustutatakse. Kui soovite saada täpsemat teavet selle kohta, milliseid säilitustähtaegu teie kohta salvestatud isikuandmetele kohaldatakse, võtke meiega ühendust peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

Muud sätted

Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat seadust.

Saate tutvuda teie kohta kogutud ja kasutatavate isikuandmete, nende allikate ja nende kasutamise eesmärkidega. Saate teavet selle kohta, kui kaua ja milliseid andmeid me teie kohta säilitame. Teie õigust oma isikuandmetele juurde pääseda võivad piirata kehtivad õigusaktid, teiste õigused tagada oma privaatsus ja meie tegevuse vajadused. Meie oskusteave, ärisaladused, sisehinnangud ja materjalid võivad samuti olla mitteavalik teave.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, sealhulgas juhul, kui tugineme andmete töötlemisel oma õigustatud huvile. Samuti on teil õigus keelata oma isikuandmete kasutamine otseturunduseks.

Andmete parandamine või kustutamine

Kui Teie andmed on ebaõiged, mittetäielikud või mittekohased, on Teil õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete kasutamisega seotud õigusi.

Andmete kasutamise piiramine

Kui leiate, et teie kohta kogutud andmed ei ole õiged, või kui olete andmete kasutamisele vastu vaielnud, võite taotleda, et me piirame nende andmete kasutamist ainult säilitamisega. Kasutamine on piiratud ainult säilitamisega seni, kuni on võimalik kindlaks teha andmete õigsus või kontrollida, kas meie õigustatud huvid kaaluvad üles teie huvid.

Kui teil on õigus nõuda andmete kustutamist, võite selle asemel taotleda, et me piiraksime andmete kasutamist ainult nende säilitamisega. Kui vajame teie kohta kogutud andmeid ainult juriidiliste nõuete täitmiseks või kaitsmiseks, võite nõuda, et andmeid ei kasutataks muul viisil kui nende säilitamine. Meil võib aga olla õigus kasutada andmeid muul viisil, kui see on vajalik nõuete täitmiseks või kui olete andnud oma nõusoleku.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui andmete kasutamiseks on vaja teie nõusolekut, saate selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et kui te oma nõusoleku tagasi võtate, ei pruugi me teile teatud teenuseid pakkuda. Samuti jätkame Teie isikuandmete kasutamist näiteks Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või õigusaktidest tulenevate nõuete alusel.

Andmete teisaldatavus

Kui kasutame andmeid teie nõusoleku või lepingu alusel ja andmetöötlus on automatiseeritud, on teil õigus saada koopia teie esitatud andmetest elektroonilises masinloetavas vormingus.

Võtke ühendust

Kui teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, küsimusi selle kohta, kuidas Pumbajaam teie isikuandmeid töötleb või kui soovite esitada isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võtke Pumbajaamaga ühendust e-posti, telefoni või posti teel järgmistel kontaktidel:

Pumbajaam OÜ

Aadress: Lossi 42, 71007 Viljandi, Viljandi maakond, Eesti

Tel: 5502900

E-post: info@pumbajaam.ee